Попросити допомоги експерта  
Проведення
громадської експертизи
крок за кроком
  НАШI IНСТРУКЦIЇ
  КОРИСНI МАТЕРIАЛИ
  ПРИКЛАДИ ДОКУМЕНТIВ
  ЗАКОНИ В ДОПОМОГУ
  ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР
ГРОМАДСЬКИХ
ЕКСПЕРТИЗ
  ДОСВIД IНШИХ
ЕКСПЕРТIВ
  ВIДПОВIДI НА
НАЙПОШИРЕНIШI
ЗАПИТАННЯ
Права та обов'язки
громадського експерта
Кориснi посилання
та сервiси
На головну

Якими методами
проводити експертизу?
Як отримати iнформацiю
вiд органу влади?
Як пiдготувати
експертний висновок?
Як оскаржити
дii влади?
Як написати запит на
проведення експертизи?
Реєстр владних
зловживань

Головна -> ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Органами виконавчої влади України є КМУ, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації. Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади, він спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. До складу КМУ входять: прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри. Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени КМУ — Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Члени КМУ не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у неробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Прем’єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів, спрямовує її на виконання Програми діяльності КМУ, схваленої Верховною Радою. Основну групу повноважень КМУ становлять повноваження у бюджетно-фінансовій сфері та у галузі державного програмування розвитку України. Кабінет Міністрів забезпечує проведення фінансової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування. Він розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає парламенту України звіт про його виконання; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного і культурного розвитку України. Кабінет Міністрів здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.

Здійснюючи свої функції і повноваження, Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. Акти КМУ підписує прем’єр-міністр.

Центральними органами виконавчої влади в Україні є міністерства, державні комітети та відомства. Вони здійснюють керівництво дорученими ним сферами суспільного життя, несуть відповідальність за їх розвиток і в межах своїх повноважень видають акти, організовують і контролюють їх виконання. Вони видають накази, інструкції, директиви, настанови, статути, правила, рішення колегій. Ці нормативно-правові акти підлягають реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Міністерства — це такі центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво дорученими ним сферами управління (охорона здоров’я, освіта, промисловість, транспорт, внутрішні справи, оборона та ін.). Міністерства утворюються, реорганізуються та ліквідуються КМУ. Очолює міністерство міністр, який відповідає за стан справ у міністерстві. У нього є заступники. До складу міністерства входять управління, відділи та інші підрозділи, які керують підлеглими їм підприємствами, установами, організаціями.

У міністерствах є колегії — дорадчі органи, до складу яких входять: заступник міністра, керівники основних підрозділів міністерств, спеціалісти та вчені. На засіданнях колегії обговорюються основні питання діяльності міністерства. Рішення колегії оформлюється як наказ міністра, котрий її очолює. Міністерства координують діяльність державних підприємств і організацій у відповідній галузі, забезпечують державні підприємства у виконанні ними завдань; розробляють державні програми, формують і розміщують державні завдання, контролюють їх виконання. Крім випадків, передбачених законом, міністерства не мають право втручатися у господарську та іншу діяльність підприємств і організацій.

Основною правовою формою діяльності міністерств є накази, розпорядження, інструкції, положення, вказівки міністра.

Державні комітети — це центральні органи, які здійснюють міжгалузеве управління у певній сфері. В окремих випадках державні комітети здійснюють галузеве управління (наприклад, Державний комітет України по стандартизації, метрології, сертифікації; Державний комітет України у справах захисту споживачів та інші). Державні комітети утворюються КМУ. Кожен із таких комітетів очолює голова, який має заступників. В окремих комітетах створюються колегії, науково-технічні, експертні ради. Голови державних комітетів видають постанови, розпорядження, інструкції та інші акти.

Відомства — це центральні органи управління, які здійснюють галузеве або міжгалузеве управління. Вони утворюються КМУ в галузях народного господарства, в разі необхідності — в соціально-культурній та адміністративно-політичній діяльності. Серед відомств є комітети (Державний комітет Украї ни по земельних ресурсах), головні управління (Головне архівне управління), служби (Митна служба України), фонди (Фонд соціального страхування), компанії (Держтелерадіокомпанія), ради (Рада у справах релігії), державні інспекції (Головна державна інспекція з карантину рослин України), комісії (Вища атестаційна комісія), агентства (Національне космічне агентство).

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови державних адміністрацій, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням КМУ. При здійсненні своїх повноважень вони відповідальні перед Президентом України і КМУ та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації також підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

У взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій з відповідними радами важливим положенням є те, що обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо ж недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Найважливішими функціями і повноваженнями місцевих державних адміністрацій є забезпечення: виконання Конституції та законів України, актів Президента України, КМУ, інших органів виконавчої влади; законності і правопорядку; додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля та інших програм; підготовки та виконання відповідних обласних і районних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодії з органами місцевого самоврядування; реалізації інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

За матеріалами сайту: book.li.org.ua.

До сторінки КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ


Підписатися на:
Логін:
Пароль:
   
Головна  | Новини  | Про проект  | Ми в соцмережах  | Контакти  | Мапа  | RSS
 


Ідея створення порталу належить коаліції неурядових організацій в складі Творчого об’єднання “ТОРО” (О. Хмара), Українського незалежного центру політичних досліджень (М. Лациба) та ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” (О. Орловський)
© Творче об’єднання “ТОРО” 2009-2016 Створено за підтримки “Міжнародного фонду “Відродження”